Реферат – Развитие на икономическата организация


 Категория: Реферати


За класическата или бюрократичната икономическа организация основна характеристика беше нейната моносубективност (тя си поставя единствено и чисто икономически цели и стратегии). За разлика от нея модерната, съвременната икономическа организация изпълнява полисубективна роля, т.е. освен икономическите цели и задачи започва да изпълнява множество нови, непознати до сега роли.
А: Тя започва да играе роля на екологичен субект. Това означава, че организацията започва да поема отговорността за опазване на природната среда. Тя променя така своето производство, че го съобразява със запазването на екологичното равновесие
Б: Тя започва да изпълнява ролята на социален субект. За да запази своя имидж и своите възможности за просперитет, съвременната икономическа организация отделя изключително внимание на връзките с обществеността. Създава свои различни социални функции, благатворителни фондове и фондации.
В: На информационен субект. Силата и мощта на съвременната организация, а и на организацията в бъдеще зависи и ще зависи от количеството и качеството на информацията, с които тя разполага, защото в съвременния свят информацията се превръща в основна цел и основна социална потребност на обществото.
Г: Новата икономическа организация започва да играе ролята на политически и властови субект. На настоящия етап в национален и в световен мащаб се наблюдава преплитане на властта и на управлението на предприятието. Това явление е познато под името диверсификация. Икономическите организации са принудени да бъдат по-гъвкави, да бъдат по-приспособими, да създават собствено лоби в различните държавни управленчески структури, да създават собствени звена за сътрудничество в местен, регионален, национален и световен мащаб.
Д: Новата икономическа организация започва да играе ролята на морален субект. Новите по-разкрепостени отношения, свързани с децентрализацията на производтсвото налага необходимостта от нови етични норми и правила за поведение. Извод: новата икономическа организация в настоящия момент ще поема и ще изпълнява не само икономически функции, но ще играе роля и в екологичната, социалната, информационната и политическата сфери.
Наред с новите роли на модерната икономическа организация се появяват и нови организационни форми, различаващи се от класическите. Това са организационните форми на бъдещето и към тях се отнасят:
• Малката работна група.
Това е най-разпространената в момента нова организационна форма, изградена от специалисти в различна професионална насоченост, способни да решат всеки въъзникнал технически, организационен, икономически или социален проблем.
• Биологичната организация.
Тя е характерна за тези икономически организации, които са децентрализирани, което означава, че те имат своя собствена относителна независимост. Характерният момент при тях е, че ръководителят на организацията единствено поддържа пряка връзка с ръководителя на голямата или на икономическата организация “майка”.
• Модел на сътрудничеството.
Изгражда се при организации, занимаващи се с юридическа, застрахователна, счетоводна, брокерска дейност. Характерното за тези организации е, че нямат управленчески звена. Участниците в тях са съсобственици и участват колективно при вземането на решения. Доходите се формират в резултат на индивидуалното участие на всеки от съсобствениците.
• Растеж на място по хоризонталата.
Отнася се също за децентрализираните икономически звена. Задачата на тази форма е създаване условия за професионалното израстване и запазване на кадровия си потенциал, без този кадрови потенциал да бъде изсмукан от централата на икономическата организация.
• Форма на решетъчната организация.
Тази форма се характеризира с това, че всеки член на организацията се свързва с останалите с вертикално и хоризонтално пресичащи се връзки и зависимости. Това от своя страна води до утвърждаването на неформалните връзки и неформалните лидери в организацията.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 511 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Остави коментар по "Реферат – Развитие на икономическата организация"