доклад по лингвистика

Реферат – Параезикова модалност

Категория: Реферати

Параезикът включва в себе си звуци, които не притежават структурата на езиковите форми – плач, смях, качества на гласа, темп на говорене, интонация и други подобни вокализации3.
Когато в процеса на развитието си лингвистиката се задълбочава в опознаването на своя обект – естествения човешки език, тя се натъква на все нови и нови аспекти на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,352 думи.

Реферат – Типологична класификация на езиците

Категория: Реферати

1. Изолиращи или коренни езици – думата съвпада с корена
- Виетнамски
- Лаоски
- Старокитайски
- Малинке (Африка)
2. Аглутиниращи езици (лат. agglutino – прилепям) – в езиците от този тип граматичните отношения се изразяват чрез присъединяването на еднозначни и еднотипни афикси към корена на думата и думата прилича на броеница. Границите между отделните морфеми са много ясни. Строежът на думата в този тип [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 207 думи.

Реферат – Езикът като система и/или структура

Категория: Реферати

Темата, която засяга един от възловите моменти на езикознанието би могла да бъде формулирана и другояче.
Агломерат – сбор от разнородни неща
Езикът е система от по- малки системи (подсистеми), съставени от още по- малки системи. Елементите на системата притежават три вида свойства:
1. Системообразуващи – това са свойства присъщи на елементите преди да са образували системата, свойства, които [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,881 думи.

Реферат – Видове допълнителна артикулация

Категория: Реферати

Аспирация
Съществена особеност на преградните съгласни в някои езици е наличието на допълнителен придихателен шум (аспирация). Този шум се дължи на по-голямото засилване на дъха при прекъсването на артикулацията. Така се учленяват в немски и английски p‘, t‘, k‘ и звучните им съответствия – b‘, d‘, g‘.
Палатализация
Палатализацията е омекчаване на съгласни. Палаталните съгласни се различават от [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 343 думи.

Граматично значение. Грамема. Граматична категория (реферат)

Категория: Реферати

Граматичното значение е вид осъзнато и изразено чрез структурата на езика отношение. Роман Якобсон пише, че граматичното значение се явява задължително и трябва, а не само може да бъде изразено в даден език. Граматичното значение на словоформите се състои от минимални граматични съставки, наречени грамеми. Например, риб-а-та – ж.р., ед.ч., определеност – три грамеми. Грамемата [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 503 думи.

Функции на езика – реферат

Категория: Реферати

Карл Брюгер различава само три функции: емотивна – свързана е с адресанта, това е израз на отношението му към това, за което говори; конативна (апелативна) – ориентация към приемателя на съобщението; референционна (репрезентативна) – това е израз на отношение към предметите и тяхното обозначаване.
Според Пражката лингвистична школа всяко съобщение се характеризира едновременно с три функции: [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 249 думи.

Реферат: Лингвосемиотика – теория на езиковия знак

Категория: Реферати

Езикът се определя като знакова система от особен род. Неговите специфични особености, които го отличават от другите знакови системи са следните:
1. Езикът е универсално средство за общуване между хората, използва се във всички сфери и видове човешка дейност. Другите знакови системи обслужват само отделни страни на човешката дейност. Параезикът има спомагателен характер, не може да замени [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,544 думи.

Фонетични промени – реферат

Категория: Реферати

I. Комбинаторни и позиционни промени
Асимилация или уподобяване на звукове
Регресивна асимилация
вторник – фторник
сбор – збор
тежко – тешко
отговарям – одговарям
Прогресивна асимилация – сравнително по-слабо разпространена в индоевропейските езици, за разлика от тюркските
свой – сфой
свет – сфат
готви – готфи
Частична асимилация
лодка – лотка
Пълна асимилация
севна – сенна
падна – панна
една – енна
Контактна асимилация
разходка – разхотка
Дистанционна асимилация – влияние си оказват несъседни звукове
вафла [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,027 думи.

Фонология – реферат

Категория: Реферати

Наука, която се занимава със звуковете от функционална гледна точка, т.е. с възможността им да различават материалния (външния) облик на думите и техните граматични функции. Фонетиката е наука, която изучава звуковете от акустична и учленителна гледна точка. Има приложение в криминалистиката.
Същност на фонемата
Фонемата е звуков тип, който служи за различаване на материалния (външния) облик на [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,501 думи.

Граматика – реферат

Категория: Реферати

Граматиката има за предмет граматичния строеж на езика. Граматичния строеж обхваща системата от обективно присъщите на езика правила за изменението на думите и за съчетаването им в изречения. Граматиката се абстрахира от конкретното значение на думите и от смисловото съдържание на словосъчетанията и изреченията. Тя изучава онова общо, което лежи в основата на измененията на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,300 думи.