доклад по мениджмънт

Курсова работа – Иновационна политика на LB Bulgaricum

Категория: Курсови работи

I. Обща информация за предприятието
“Ел Би Булгарикум” ЕАД има десетилетни традиции в производството и експорта на млечни продукти, закваски и технологии. Дружеството е единствената държавна фирма в млекопреработвателния сектор в България. Правоприемник е на интелектуалната собственост, лицензионната дейност и експортните позиции на Държавното стопанско обединение “Млечна промишленост”, създадено през 1965 година.
През 1991г. фирмата е преименувана [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,559 думи.

Курсова работа – От управление на персонала към управление на човешките ресурси

Категория: Курсови работи

В днешните организации, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. Набляга се на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентноспособноста на предприятията чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. В това се състой прехода от управление на персонала към управление на човешките ресурси. Този преход се стимулира [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 6,655 думи.

Управление на човешките ресурси – реферат

Категория: Реферати

1. Основни фактори за продуктивен труд на члена на персонала
Инициативността на хора от фирмата е възнаградена чрез универсалния мотиватор – парите. Персоналът, сътрудниците, работниците и ръководителите във фирмата са хора и те имат своите потребности. За да могат мениджърите да използват възможно най-пълно потенциала на персонала и на всеки отделен негов член, те трябва да [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,615 думи.

Мотивация на персонала в ЕТ „Мистрал-99″ – курсова работа

Категория: Курсови работи

Най-общо казано мотивацията се занимава с въпросите „защо” на поведението.Познанията за мотивация на персонала помагат да се ориентираме в сложната и същност,да проследим начина и причините за нейното възникване или отсъствие,както и да осмислим опорните и точки.Това е процес на доброволно взето решение от индивида за определено целенасочено действие или бездействие при определена ситуация.Ето защо [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,376 думи.

Реферат – Стратегически мениджмънт от гледна точка на теорията за хаоса и квантовата теория

Категория: Реферати

“Процесът на обсъждане е част от решението”
Проф. Дж.Сакс
Както твърди Reuben R. Mc Daniel “Несигурните времена на здравните грижи не са резултат на икономически и политически натиск, както изглежда на пръв поглед. По скоро това е резултат от квантовото и хаотично естество на света. Това естество понякога е изразено като икономическа несигурност, а нерядко – като [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 842 думи.

3G услуги – реферат

Категория: Реферати

01. Потенциални участници на 3G пазара
3G системата може да предава на разстояние едновременно и данни и глас. И въпреки, че ще бъде трудно да носи приходи от гласови услуги, имайки предвид, че там ще се състезава с GSM, може да се смята, че гласовата услуга е все още много важна за увеличаване на пазарния дял. [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 5,496 думи.

Реферат – Управленски теории и школи

Категория: Реферати

В нашето динамично време управлението на една организация представлява сложна и отговорна работа, независимо от това дали тази организация е държавна или частна, малка, средна или голяма, дали е стопанска или нестопанска. Това управление на може да бъде успешно, ако мениджърът се ръководи само от заучени сухи конспекции, модели и формули. Всеки, който иска да [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 6,278 думи.

Реферат: Същност и значение на управлението на човешките ресурси. Модели.

Категория: Реферати

Понятието ресурс е от фр. произход и значи източник, а в по-широк аспект – източник на блага.
Човeшки ресурси – човекът като елемент и участник в произ. процес и като
такъв ефективното му използване е предпоставка за постигане целите на
организациятаа.Хората като ресурс имат своята специфика:
1.хората са разнообразие от личности,те са с различни способности и
интереси, потребности, проф. култура [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 970 думи.

Реферат: Капиталово бюджетиране – същност, съдържание, етапи

Категория: Реферати

Главната цел при функционирането на предприятието според съвременната финансова теория е максимизиране на стойността му в интерес на неговия собственик /собственици/. В това направление оказват влияние множество фактори, които се диференцират в две основни групи: първични фактори и вторични фактори. Основните фактори са инвестициите в стопанската дейност на предприятието. Те предопределят насоките в развитието му, [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,009 думи.