доклад по финанси

Реферат – Данъчна политика и хармонизация с европейските директиви

Категория: Реферати

В съвременното демократично общество данъчната политика на всяко правителство е гръбнака на държавната финансова структура. Данъците са основното приходно перо във всеки бюджет – държавен или общински и като следствие основно определящ фактор за държавните разходи залегнали в същия за всяка година. Данъчната политика е съвкупност от различни фискални и регулаторни функции, които прилага съответното [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,831 думи.

Реферат – Парична политика в условията на валутен борд

Категория: Реферати

Валутният борд е механизъм за провеждане на определена парична политика, който се основава на приети правила. Акцентът при него е противоположността на системите, които дават възможност за преценка и решения от орган, институция или субект. По тоза начин той игнорира до голяма степен или напълно възможността да се вземат решения, базирани на субективна преценка за [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,798 думи.

Реферат: Застрахователна калкулация – същност и методи

Категория: Реферати

1.Въведение в материята
Застраховането е дейност, която се състои в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, и се осъществява чрез сключване на застрахователни договори, както и в управление на тези средства.
При застраховането, застрахователната калкулация [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,124 думи.

Реферат – Анализ на дейността на застрахователното дружество

Категория: Реферати

ЗТА – система от методи, чрез които се изследва застрахователната дейност в нейната цялост и по отделни звена.
Цели на ЗТА:
1. оценка на застр. тарифи по И и Л з/не
2. контрол в/у изпълнението на застрах-технич. планове
3. да се разкрият източниците на печалба/загуба от застр. дейност
4. да се посочат факторите, които влияят върху резултатите.
Изисквания към ЗТА:
1. да [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 3,108 думи.

Реферат – Как работи банката

Категория: Реферати

Как работи банката?
План
Изготвен от:Искра Цонева
1. Какво е банката?
2. Какво и как продава банката?
2.1. пари
2.2. ценни книжа
2.3. заеми
2.4. услуги
2.5. стоки
3. Структура на банката
3.1.Маркетингов отдел
3.2. Креативен отдел
4.Кредити и лихва
5.Извод
1.Какво е банката ?
Банката е бизнес. От гледище на банката като такава банковият бизнес е като всеки друг. Банката извъшва множество услуги за своите клиенти, като целта е привличане [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 614 думи.

Реферат – Компютърни системи за търговия с ценни книжа

Категория: Реферати

Независимо дали изпълняваха поръчки на клиенти или търгуваха за собствена сметка, до средата на 90- те години страните по сделките с ценни книжа се изправяха един срещу друг на „пода“ на борсата, за да ги сключват. Това всъщност е едната система за борсова търговия. Тя изисква реално лично присъствие на участниците, до¬пуснати до борсата. Самата [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 406 думи.

Реферат – Логистика при сделките с ценни книжа

Категория: Реферати

Националните стандарти на сроковете за изпълнение на сделките силно се различават един от друг. Така например, срокът на сделка с акции на касовия пазар в Германия е 2 работни дни, в Швейцария – 3 работни дни, във Великобритания – две сед¬мици, а във франция – 1 месец след нейното сключване. В Япония този срок е [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 568 думи.

Реферат – Системи за търговия с ценни книжа

Категория: Реферати

Освен организационната структура на пазара върху сключването на сделките с ценни книжа влияе и техническият начин за установяване на връзка между непосредствените (действителните или техни представители) страни по сделките. Докато типът пазар дава отговор на въпроса какъв е механизмът на връзка между купувача и продавача на ценни книжа: чрез дилър, брокер или аукционатор, то системата [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 370 думи.

Видове борсови пазари – реферат

Категория: Реферати

Касов пазар
На касовия пазар се сключват сделки, които не съдържат условия за отсрочване на изпълнението им.
Сделката се реализира в кратък срок след постигане на съгласие между страните. Договорът предвижда продавачът да достави ценните книжа, а купувачът да ги заплати в обичайния или нормативно установен за съответния национален пазар срок.
Касовите сделки се сключват на различни пазари. [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,271 думи.

Реферат – Икономическо значение на фондовата борса

Категория: Реферати

Не е толкова лесно да се определи общоикономическото значение на един пазар. Защото стигаме до проблема за същинската функция на пазарите – да управляват икономическите процеси посредством механизма на формирането на цените. Макар че по начало тази функция е доста абстрактна, при фондовата борса тя се проявява по-ясно поради специфичните характеристики на борсовата търговия:
Институционализиране на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,179 думи.