реферат по биология

Зелен фасул – реферат

Категория: Реферати

Зеленчукови култури от сем. Бобови (Fabiaceae). Произход, разпространение, стопанско и биологично значение, биологични изисквания, производствени направления и технологии на отглеждане.
Към семейство Бобови (Fabiaceae) принадлежат голям брой видове и вариетети културни растения, използвани в зеленчукопроизводството. Тук спада Phaseolus vulgaris, Pisum sativum и Vicia faba.
Зелен фасул – Phaseolus vulgaris
Произход на зеления фасул.
Зеленият фасул има два центъра на [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 8,077 думи.

Реферат – Зеленчукови култури от сем. Бобови

Категория: Реферати

Зеленчукови култури от сем. Бобови (Fabiaceae). Произход, разпространение, стопанско и биологично значение, биологични изисквания, производствени направления и технологии на отглеждане.
Към семейство Бобови (Fabiaceae) принадлежат голям брой видове и вариетети културни растения, използвани в зеленчукопроизводството. Тук спада Phaseolus vulgaris, Pisum sativum и Vicia faba.
Зелен фасул Phaseolus vulgaris
Произход на зеления фасул.
Зеленият фасул има два центъра на произход [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,134 думи.

Въздухът в България – реферат

Категория: Реферати

Решение на Министерски съвет от 1994 г., на база подадена информация от НАСЕМ, обяви 14 региона в страната като “горещи точки”. В списъка бяха включени Кремиковци и Перник – развиващи черна металургия; Кърджали, Златица-Пирдоп, Пловдив-Асеновград – цветна металургия; Девня, Враца, Димитровград – химическа промишленост; Плевен, Бургас – нефтохимическа промишленост; Златна Панега, Димитровград – циментова промишленост; [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 979 думи.

Реферат – Рекултивация на земната повърхност, нарушена и замърсена от геологопроучвателни и минни дейности

Категория: Реферати

Рекултивацията на нарушените от човешката дейност и природните сили земни площи е комплексна дейност, целяща възстановяването на нарушените земи с цел бъдещото им рационално позлване, както и подобряване на условията на околната среда свързани с интересите на обществото. Рекултивационните процеси са насочени не само към възвръщане функциите на нарушените и замърсени почви към селскостопанските и [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,281 думи.

Реферат – Основи на екологията

Категория: Есета

Човечеството, при своето развитие в течение на хилядолетията, никога не е поставяло себе си в такава огромна заплаха за своето съществуване, както с разрушаването на природната среда – жизнената среда, в която съществува. Природата осигурява ресурси за живота и развитието на човека, но отпадъците от тяхната обработка и употреба се натрупват и неимоверно много разрушават [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,815 думи.

Реферат – Възможности за подобряване на околната среда в Елхово

Категория: Реферати

Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпиха дълбоки проблеми с редица отрицателни последствия. Човечеството е изправено пред дилемата: или да съхрани природните дадености, за да оцелее, или ще настъпи [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,864 думи.

Реферат – Глобални проблеми на опазването на околната среда

Категория: Реферати

Природата е изключително богата и много точно балансирана. Делни малки условия води до големи изменения на други условия като при това може да се достигне до изчезването на цели биологични видове, дори да се подстави под заплаха съществуването на живота. Такива глобални последици за планетата са :
1. парников ефект;
2. разширяване на озоновия слой;
3. киселинни дъждове;
4. [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 9,545 думи.

Реферат – Глобални екологични проблеми на нашето съвремие

Категория: Реферати

1. Кратко представяне на основните екологични проблеми
Всяко историческо време има своите съдбоносни проблеми. Днешните имат една особеност-глобални са и засягат пряко цялото човечество, цялата цивилизация. И кой е най-големият проблем? – Екологичният проблем-реално следствие от взаимодействието между обществото и природата-той е израз на противоречивия характер на това взаимодействие, обект на научен анализ и изследване, индикатор [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 4,067 думи.

Реферат – Екологични рискове, следствие от човешката дейност

Категория: Реферати

Планетата Земя съществува от близо 3 млрд. години, през които бавно, еволюираики живите организми са се приспособявали към околната среда. Преди около 55 млн. години на земята се появява човека и развиваики се започва да влияе на околната среда с цел да я направи по благоприятна за него.
Предпоставките за риска от природата на човека са [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,157 думи.

Реферат – Глобалните екологични проблеми и опазването на околната среда

Категория: Реферати

Глобалната екология е интегрална, интердисциплинарна наука за най-общите закони на структурно-функционалната организация на биосферата, т. е. на законите на биопродуктивността и хомеостаза, и движението на материята и потока на енергията, и информацията по екологичните трофични вериги, мрежи и пирамиди в нея.
При определянето на биосферата ние я възприемаме като единна планетарна екосистема. Това в действителност е [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,413 думи.