реферат по право

Реферат – Административноправни норми

Категория: Реферати

Административното право като клон на действащото право трябва грижливо да се разграничава от административното право като наука, от административноправната наука. Когато се изясни, административното право като действуващо (положително) право е съвкупност от административноправни норми, които имат за предмет на регулиране обществени отношения, свързани с осъществяване на изпълнителната (административно-властническата) дейност на държавата. Друго е положението при [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 3,307 думи.

Закон за здравното осигуряване – реферат

Категория: Реферати

За здравното осигуряване в България се заговори в първите дни на политическите промени, с възстановяването на Българския лекарски съюз и идеите за реформа на съществуващата система на здравеопазване. Създаде се донякъде невярно убеждение, че само по този начин ще се повишат доходите и престижът на лекарското съсловие в България. През есента на 1997г. Министерството на [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 2,660 думи.

Курсова работа – Принципи на оперативноиздирвателното производство

Категория: Курсови работи

Същността на оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство е дадено в чл.160 от Закона за МВР.
Член 160 от Закона за МВР определя оперативно-издирвателната дейност като специфичен вид дейност, осъществявана от МВР, за защита на националната сигурност и обществения ред в Република България, здравето, живота, правата и свободите и собствеността на гражданите от престъпни посегателства.
Дейността се осъществява [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 5,064 думи.

Правата на човека – реферат

Категория: Реферати

Темата за правата на човека е актуален въпрос, който надживя епохи, форми на държавни управления и политически режими. Няма общество, което да е намерило решение, а още по-малко – практическо приложение, което да удовлетвори пълноценно гражданите. Реализацията на принципа за господство на правото изисква преодоляване на стереотипи и идеологически наслоения, които препятстват бързите изменения [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 2,022 думи.

Реферат – Други пазарни ценни книжа

Категория: Реферати

Подобни на привилегированите акции са два вида ценни книжа, наричани сертификат за участие и сертификат за право на дивидент . Те дават право на част от печалбата като акциите, но се различават от тях по това, че притежателите им нямат право на глас при управление на акционерното дружество. Тези ценни книжа се предпочитат от инвеститори, [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,005 думи.

Видове облигации – реферат

Категория: Реферати

Според емитента облигациите се делят на емитирани от държавата, от органи на местните власти и от стопански организации (корпоративни облигации).
Корпоративните облигации биват краткосрочни и дългосрочни. За краткосрочни се приемат корпоративни облигации със срок пет или по-малко години, а за дългосрочни -облигациите с по-дълъг срок.
В САЩ различават според падежите на облигациите срочни и серийни облигации , [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 453 думи.

Доход от облигациите – реферат

Категория: Реферати

Лихвата, която носи облигацията, е само един от компонентите, формиращи печалбата на облигационера. В повечето случаи той разчита на разлика в негова полза от цената, платена за облигацията, и нейната борсова стойност, по която той може да я продаде.
Лихвата на облигацията (когато тя е на книжен носител) се изплаща – обикновено шестмесечно или годишно – [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 250 думи.

Облигацията като ценна книга – реферат

Категория: Реферати

Облигациите ат л. са доходоносни дългови ценни книжа, които се издават от правителствени финансови органи, от органи на местната власт и от крупни корпорации. С тях се оформят финансовите отношения между посочените емитенти и отпускащите заеми инвеститори. В този случай инвеститори са главно частни лица -спестители, обществени организации, различни видове фондове и търговски банки в [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 634 думи.

Емисия на акции – реферат

Категория: Реферати

Емисията (издаването) на акции обикновено се поверява на банка, на специализирана в този вид дейност финансова къща или на юридическа фирма. Ангажиментът на банката за провеждане на емисията може да бъде различен. Банката може да даде само някои съвети на емитента, като последният поема изцяло грижата, разноските и рисковете по издаването на акциите. При друга [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,834 думи.

Реферат – Функции и роля на акциите при пазарната икономика

Категория: Реферати

Посочените правила са част от българското законодателство във връзка с акциите. В тях, както е нормално за диспозитивните нормативни актове, няма анализи, съображения и оценки, а без такива същността на явлението „акция“ не може да се разкрие напълно. Някои следващи бележки по този въпрос са опит да се допълни представата за тази ценна книга, която [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,135 думи.