Релеф на Земята


 Категория: Реферати


Релефът е навсякъде около нас. Знанията за него разкриват сложния характер и разнообразието на заобикалящата човека природна среда,резултат от тясното съприкосновение, взаимосвързване и взаимопроникване на географските компоненти.
При изучаване на континентите(6-8 кл.) знанията за отделните компоненти се разши-ряват,задълбочават,конкретизират,разкриват се знания за закономерностите в строежа на деференциацията на географската обвивка.Тя е физикогеографски коплекс,в който взаимно се проникват,взаимодействат повърхностната част на литосферата,долните слоеве на атмосферата,хидросферата и биосферата-компоненти на геосферите.Това става при активно участие на слънчевата енергия и отчасти на вътрешната енергия на Земята.
Темата е традиционна за целия курс на обучението по природна география ,а също в социално-икономическата география на света и на България.
Същност и значение на релефа като природен компонент и природен ресурс.
Релефът е важна географска характеристика за всяка територия .Той е съвкупност от формите на земната повърхнина, които са различни по очертания, височина, произход и история на развитие. Релефът е предпоставка за развитие на останалите природни компоненти. Особено добре изразено е влиянието му върху климата. Стойностите на климатичните елементи /температура, валежи, ветрове и др./ са в тясна зависимост от посоката на простиране на релефните форми, от надморската височина, от експози-
цията на склоновете и др. Значително е влиянието му и върху формирането и режима на речния отток, състоянието на почвите и растителната покривка.
Разнообразният релеф е предпоставка за развитие на редица отрасли на материалното производство и непроизводствената сфера. Равнините, низините и котловините са подходящи за стопанска дейност. Те предполагат развитието на високо механизирано селско стопанство. Благоприятни са и за изграждане на селища, шосейни и железопътни магистрали. Хълмистите и нископланински райони са предпоставка за развитие на горското стопанство и животновъдство. Високопланинският релеф като цяло е важна предпоставка за развитие на туризма, но затруднява развитието на транспорта.
3.1.2.Класически постановки в науката.
Видове скали в земната кора.
Скалите, изграждащи земната кора, са твърде различни по произход, възраст и минерален състав. Те са най-устойчивият компонент на природния комплекс и опреде-лят степента на изменения в релефа под влияние на екзогенните процеси.Трите основни вида скали:
магмени /интрузивни-“вместени”/,
седиментни /утаечни/ и
метаморфни /видоизменени/
Скалите постоянно се изменят и преминават от един в друг вид.Този кръговрат на скалите се нарича скален цикъл и е част от геоложката история на Земята.В него участват горната мантия,земната кора и земната повърхност.Той включва няколко природни процеса-образуване на скалите,тяхното разрушаване,пренасянето на разрушените материали и приобразуването им в нов вид скали.
Вътрешен строеж на Земята .
Земята има слоест строеж.Нейните три основни слоя са ядро,мантия и земна кора.
В центъра на Земята се намира ядрото,изградено от желязо и никел.То е съставено от вътрешно и външно ядро.Външното ядро е течно, с температура около 3360°С .Вътрешното ядро е много по-горещо до 4530°С.Предполага се че то е плътно и твърдо заради огромното налягане..Вътрешното и външното ядро съставляват 33.5% от цялата маса на Земята.Над ядрото е разположена мантията.Това е най-дебелия слой – обхваща 66% от земната маса.От горе на долу тя се променя,затова се разделя на долна и горна мантия.Най-външната част на горната мантията е изградена от твърди скали.Под тях е пластичната астеносфера.Тук температурата е над 1300°С.и скалите са в разтопено състояние (магма).Веществата в астеносферата са в непрекъснато движение(конвекция)
Над мантията е разположен най-външният твърд скален слой-земната кора.Различават се 2 типа земна кора-континентална и океанска.Континенталната кора изгражда земната суша ( континентите) .Тя е дебела средно 30-50км ,но има места където дебелината й е 20км,а други под планините(Хималаите) е около 65км.Изградена е от гранитни скали с високо съдържание на силиций и алуминий.Океанската кора е много по-тънка(5-15 км). Изградена главно от базалт, с високо съдържание на силиций,маг- незий и желязо.Земната кора заедно с най-външната част на горната мантия се наричат литосфера.
Фактори и процеси за формиране на релефа.
Релефът се формира в резултат на взаимодействието между ендогенните и екзогенните релефообразуващи процеси.Ендогенните процеси (чрез движенията на земната кора) създават едрите форми на релефа,а екзогенните процеси ги разрушават и моделират. В течение на стотици милиони години той се е променял многократно благодарение на взаимодействието между вътрешните и външните земни сили.
Екзогенните процеси чрез своята разрушителна, транспортна и акумулираща дейност моделират големите морфоструктури. Техният интензитет и географско разпространение са свързани с проявата на зоналността и азоналността по територията на Земята. Екзогенните процеси са:
изветряне, денудация, ерозия, екзарация, абразия, дефлация, карстови процеси.

Движенията на земната кора през геоложката история на Земята се характеризират с различна посока,интензитет,направление и се проявяват с различна сила и продължи-телност.Така в продължение на дълъг период от време релефът се е променял.Геоложката история е разделена на няколко главни етапа- архай, протерозой,палеозойска, мезозойска,неозойска ,които назад във времето отразяват измененията в развитието на Земята отпреди повече от 4 млрд.години.
Литосферата е една от обвивките,които изграждат твърдото тяло на Земята.Тя включ-
ва цялата земна кора и най-горната част от мантията до астеносферата(плас- тичната сфера). Литосферата влиза във взаимодействие с всички останали геосфери, като при това взаимодействие се преобразува – формите на повърхността на Земята – релефът, обикновено се различават съществено от геоложките структури (форми на залягане на скалите) в литосферата.Изградена е от два типа земна кора с различна дебелина: континентален(под 100км.) и океански(30-50 км.).Тя е съставена от огромни блокове,които бавно се движат върху полутечната астеносфера,като се блъскат, раздалечават или приплъзват една спрямо друга.Тези движения се дължат на кон-векционните потоци в астеносферата,възникващи поради високата температура на зем-ното ядро.Благодарение на възходящите потоци плочите се издигат и раздалечават,а заради низходящите се сблъскват,притискат и подпъхват една под друга.
Литосферната обвивка не е монолитна-разделена е на 7 големи(Евроазиатска,Афри-канска,Антарктическа,Тихоокеанска,Северноамериканска, Южноамериканска и Индо-
Австралийска) и 9 по-малки литосферни плочи. Всички литосферни плочи се движат (макар и много бавно) върху пластичната астеносфера. Чрез движението на лито – сферните плочи се извършва пренос на вещества и енергия от вътрешността на Земята към повърхността и обратно. Взаимодействието между тях се осъществява на гра- ницата между плочите. В резултат от това взаимодействие се образуват различни структурни форми: срединни океански хребети, дълбоководни бразди, островни дъги, планински вериги. При едновременното действие на вътрешните и на външните процеси се създават различни земни форми – формира се релефът на Земята.
Теорията за континенталния дрейф е изложена през 1912 г. он немския геофизик Алф-
ред Вегенер.Според него преди повече от 100 млн.години са се появили днешните континенти в резултат на грандиозни разкъсвания на един огромен суперконтинент,
който условно нарекъл Пангея.Идеите му не били общоприети до 60-те години на XX
век,когато с лазерното измерване и сателитните снимки с инфрачервени лъчи и др. се откриват нови доказателства в подкрепа на неговата теория.
И днес плочите са в постоянно движение от 1 до 10 см. годишно.В продължение на милиони години континенталният дрейф оформил очертанията и много от релефните форми на днешните континенти.

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,052 думи.
Ако ще ти свърши работа, може да помогнеш на друг, като качиш нещо твое :)

Един коментар

  1. Svilen Petrov каза:

    Хубаво е написано. Найстина добра идея за страница, като се има предивд, че големият набор от информация е със свободен достъп.

Остави коментар по "Релеф на Земята"