доклад по литературознание

Англо-американската Нова критика – реферат

Категория: Реферати

New Criticism – ново литературознание
Новата критика е едно изключително литературоведско направление, което си поставя за задача да се фокусира върху литературата сама по себе си. Влиянието на това направление произтича не толкова от теоретическите и програмни концепции, а по – скоро от неговите практически и педагогически ефекти. Сред най – важните представители на направлението са [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,008 думи.

Литературна история – реферат

Категория: Реферати

Съществуват няколко модела на литературна история:
1. Т. нар. универсални истории – те си поставят космополитната цел да представят развитието на човечеството като един цялостен процес, от който литературата е интегрална част. По своето същество универсалните истории работят с телеологически модел – модел, в който има поставена определена цел, крайна точка на развитие (теле). Тази теле [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,199 думи.

Феноменология – реферат

Категория: Реферати

Феноменологията е философия на преживяването. За феноменологията крайната точка на всяко значение и всяка стойност е живото преживяване на хората. Задачата на философа е да опише структурата на преживяването, в частност съзнанието, въображението, отношението с другите живи същества и ситуираността на човека в обществото и историята. Феноменологическата литературна теория разглежда произведенията на изкуството като посредници [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,178 думи.

Фолклор и литература – реферат

Категория: Реферати

1. Фолклорът е нещо повече от устния текст. Той включва:
-  самия фолклорен текст
-  ритуала, в който фолклорния текст бива представян
- фолклорът включва и ценности, най – вече етически, които се утвърждават в празника, където се реализират ритуала и текста
Литературата е положена изцяло в самостоен текст, т.е. литературата не надхвърля границите на текстовостта, за да съществува. [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 765 думи.

Структурализмът – реферат

Категория: Реферати

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА СТРУКТУРАЛИЗМА:
1. Смисълът в езика се явява чрез различие. Смисълът не е в идентификацията на знака с някакъв предмет в света или с някакво предсъществуващо понятие. Смисълът се получава чрез разликата между знаците в една знакова система. Например, думите ‘жена’ и ‘госпожа’ се установяват чрез тяхното отношение една към друга. И двете отпращат към [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,309 думи.

Филологията – реферат

Категория: Реферати

Както видяхме от римско време до XVIIIв., който бил умел в литературата е считан за притежател на особена изтънченост и изящество и е принадлежал към висшите слоеве на обществото. Тези качества са били приписвани на филологията, вследствие на което термините литература и филология често са смесвани. Филологията, която на старогръцки означавала любов към думите, по [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,723 думи.

Новият историзъм – реферат

Категория: Реферати

НОВИЯТ ИСТОРИЗЪМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА НЯКОЛКО ТЕНДЕНЦИИ:
1. На теорията литературните произведения д се интерпретират като че ли съществуват в исторически вакуум, т.е. едно стихотворение или един роман да не се разглеждат изобщо във връзка с неговия исторически контекст.
2. Характерната за 60- те години на ХХв. тенденция социалния свят да се разбира чрез литературните произведения.
3. Характерното за същия период [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 406 думи.

Реферат – Исторически развой на категорията литература

Категория: Реферати

Откакто в европейски контекст съществуват дисциплини, които изучават това, което днес наричаме литература, т.е. от времето на Платон (IV – Vв.пр.н.е.), през по – голяма част от времето, самото явление не е било обозначено с термина литература, а самият термин не е имал сегашното си значение. В продължение на повече от 2500 години, от времето [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,207 думи.

Литературна критика – реферат

Категория: Реферати

Има няколко вида литературна критика. Система на френския литературовед Цветан Тодоров, завършил Софийския Университет:
1. Евемерическа критика – тя води наименованието си от античния автор Евемер, който чете Омир като достоверен източник за информация, отнасяща се до събития и личности описани в неговия епос. Евмерическата критика преминава през художествения текст в търсенето на един реален свят. Често [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 762 думи.

Психоанализа в литературната теория – реферат

Категория: Реферати

Литературата като психоанализа заема от общата или клинична психоанализа следните възлови идеи: преди всичко четири от идеите на Зигмунд Фройд – създателят на психоанализата:

Идеята за несъзнаваното

Фройд представя отношението съзнателно – несъзнателно чрез фигурата на айсберга. Видимата част на айсберга е аналогия на психичното съдържание на съзнаваното. Потопената под водата част на айсберга по аналогия се [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 1,011 думи.