реферат по икономика

Реферат – Бюджетен дефицит

Категория: Реферати

Фискалната политика се свързва с ролята на държавата в икономиката и цялостното обществено развитие. Основният й инструмент е държавният бюджет.
Държавата се включва в кръгооборота на доходи и разходи в икономиката като:
• Изземва данъци, което е приход за нея и разход за фирми и домакинства.
• Осъществява два типа разходи:
трансферни плащания, които са приход за частния сектор;
правителствени [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,537 думи.

Реферат – Социалните конфликти в икономиката

Категория: Реферати

І. Същност
Социалният конфликт е обществено явление. По своята същност той представлява остър сблъсък, противопоставяне, стълкновение, инцидент между личности, между социални групи, между обществено-политически организации, както и между отделни държави. Сблъсъкът между социалните субекти може да се реализира чрез мирни средства (срещи, дискусии, защита на собствени позиции в медиите). Конфликта може да се реализира и чрез [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 697 думи.

Реферат – Развитие на икономическата организация

Категория: Реферати

За класическата или бюрократичната икономическа организация основна характеристика беше нейната моносубективност (тя си поставя единствено и чисто икономически цели и стратегии). За разлика от нея модерната, съвременната икономическа организация изпълнява полисубективна роля, т.е. освен икономическите цели и задачи започва да изпълнява множество нови, непознати до сега роли.
А: Тя започва да играе роля на екологичен субект. [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 511 думи.

Реферат – Организациите в икономическия живот на обществото

Категория: Реферати

І. Икономическите организации и тяхната социална роля.
Икономическите организации са основните единици на икономическата сфера на обществото, които осигуряват нейното възпроизводтсво и развитие. Сред всички останали организации, те са най-многобройни и са с най-голямо влияние в обществения живот. Централното място сред останалите организации се определя от следните особености: те определят условията за материалното възпроизводство на обществото; [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 579 думи.

Реферат – Икономическа култура и модернизация на обществото

Категория: Реферати

І. Дефиниция, показатели, функции.
Икономическата култура представлява съвкупността от норми, от ценности, от образци на поведение, които се споделят и се поддържат от различни субекти в дадена икономичске система. Няколко са показателите:
1. Сила – този показател дава възможност да се илюстрира доколко отделните стопански субекти приемат дадената икономическа култура.
2. Проникване – дава представа за това доколко тази [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,271 думи.

Реферат – Икономика и социална стратификация

Категория: Реферати

Социалната стратификация е свързана със съществуващите неравенства в обществото. Тези неравенства са познати за почти всички общества. Теоретично и практически е доказано, че положението на хората в системата от социалните неравенства предопределя техните съдби, техния живот, предопределя тяхната възможност за реализация.
І. Основни понятия за социалните неравенства.
1. Социално неравенство – с термина социално неравенство се обозначава социалнопроизведените, [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 803 думи.

Курсова работа – Системи за комисиониране и комплектуване

Категория: Курсови работи

Определение, основни операции и понятия
В почти всички съвременни складове процесът по експедиция по товарите от склада включва и единица операции по комисиоиране и комплектуване на партидите за клиентите. Комплектуването на партидите не създава особени технически и организационни трудности в случаите, когато те са съставени от цели складови ТЕ (цели палети, каси, кашони и контейнери и [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 5,094 думи.

Реферат – Парична политика в условията на валутен борд

Категория: Реферати

Валутният борд е механизъм за провеждане на определена парична политика, който се основава на приети правила. Акцентът при него е противоположността на системите, които дават възможност за преценка и решения от орган, институция или субект. По тоза начин той игнорира до голяма степен или напълно възможността да се вземат решения, базирани на субективна преценка за [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,798 думи.

Курсова работа – От управление на персонала към управление на човешките ресурси

Категория: Курсови работи

В днешните организации, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. Набляга се на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентноспособноста на предприятията чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. В това се състой прехода от управление на персонала към управление на човешките ресурси. Този преход се стимулира [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 6,655 думи.

Професионално развитие – курсова работа

Категория: Курсови работи

1.Увод
Професионалното развитие на работната сила на личността е непрекъснат процес, който се изразява в настъпващите изменения в качеството на работната сила на личността. Професионалното развитие, следователно, се отнася както до работната сила, така и до личността. Общото между тези две категории е, че те са взаимно свързани и обусловени. Без личност не може да има [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,593 думи.