реферат по литературна теория

Англо-американската Нова критика – реферат

Категория: Реферати

New Criticism – ново литературознание
Новата критика е едно изключително литературоведско направление, което си поставя за задача да се фокусира върху литературата сама по себе си. Влиянието на това направление произтича не толкова от теоретическите и програмни концепции, а по – скоро от неговите практически и педагогически ефекти. Сред най – важните представители на направлението са [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,008 думи.

Реферат – История на идеите

Категория: Реферати

Тълкувана възможно най – широко, историята на идеите датира поне от Аристотеловото описание на предсократовата теория за природата. За литературната история обаче, историята на идеите е неизбежно и най – тясно свързана с движението, чието начало през ХХв. поставят Артър Лавджой и неговите съмишленици от университета “Джон Хопкинс” в САЩ. Лавджой е доминиращ представител на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,225 думи.

Реферат – Какво е литература?

Категория: Реферати

В исторически план за литературата се е говорило по три начина: литература е всеки текст в писмена форма; литература е съвкупността от велики книги, които се отличават по форма или експресия (включително произведения на философи, историци, моралисти и т.н.); литература е изкуството на словесното въображение (wordkunst – словесност). Все пак трябва да притежаваме начална представа [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 381 думи.

Реферат – „Структурата, знакът и играта в дискурса на хуманитарните науки“ (Жак Дерида)

Категория: Реферати

“Нуждаем се повече от интерпретация на интерпретациите, отколкото от интерпретация на нещата.“
Монтен
Може би нещо се случи в историята на концепта структура, нещо, което бихме могли да наречем „събитие“, ако тази дума не носеше със себе си особена смислова натовареност, която структуралното – или структуралисткото – изискване има фун¬кцията именно да редуцира или да пренебрегва. Нека [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 7,254 думи.

Литературна история – реферат

Категория: Реферати

Съществуват няколко модела на литературна история:
1. Т. нар. универсални истории – те си поставят космополитната цел да представят развитието на човечеството като един цялостен процес, от който литературата е интегрална част. По своето същество универсалните истории работят с телеологически модел – модел, в който има поставена определена цел, крайна точка на развитие (теле). Тази теле [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,199 думи.

Феноменология – реферат

Категория: Реферати

Феноменологията е философия на преживяването. За феноменологията крайната точка на всяко значение и всяка стойност е живото преживяване на хората. Задачата на философа е да опише структурата на преживяването, в частност съзнанието, въображението, отношението с другите живи същества и ситуираността на човека в обществото и историята. Феноменологическата литературна теория разглежда произведенията на изкуството като посредници [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,178 думи.

Фолклор и литература – реферат

Категория: Реферати

1. Фолклорът е нещо повече от устния текст. Той включва:
-  самия фолклорен текст
-  ритуала, в който фолклорния текст бива представян
- фолклорът включва и ценности, най – вече етически, които се утвърждават в празника, където се реализират ритуала и текста
Литературата е положена изцяло в самостоен текст, т.е. литературата не надхвърля границите на текстовостта, за да съществува. [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 765 думи.

Структурализмът – реферат

Категория: Реферати

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА СТРУКТУРАЛИЗМА:
1. Смисълът в езика се явява чрез различие. Смисълът не е в идентификацията на знака с някакъв предмет в света или с някакво предсъществуващо понятие. Смисълът се получава чрез разликата между знаците в една знакова система. Например, думите ‘жена’ и ‘госпожа’ се установяват чрез тяхното отношение една към друга. И двете отпращат към [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,309 думи.

Филологията – реферат

Категория: Реферати

Както видяхме от римско време до XVIIIв., който бил умел в литературата е считан за притежател на особена изтънченост и изящество и е принадлежал към висшите слоеве на обществото. Тези качества са били приписвани на филологията, вследствие на което термините литература и филология често са смесвани. Филологията, която на старогръцки означавала любов към думите, по [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,723 думи.

Новият историзъм – реферат

Категория: Реферати

НОВИЯТ ИСТОРИЗЪМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА НЯКОЛКО ТЕНДЕНЦИИ:
1. На теорията литературните произведения д се интерпретират като че ли съществуват в исторически вакуум, т.е. едно стихотворение или един роман да не се разглеждат изобщо във връзка с неговия исторически контекст.
2. Характерната за 60- те години на ХХв. тенденция социалния свят да се разбира чрез литературните произведения.
3. Характерното за същия период [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 406 думи.