реферат по езикознание

Реферат – Параезикова модалност

Категория: Реферати

Параезикът включва в себе си звуци, които не притежават структурата на езиковите форми – плач, смях, качества на гласа, темп на говорене, интонация и други подобни вокализации3.
Когато в процеса на развитието си лингвистиката се задълбочава в опознаването на своя обект – естествения човешки език, тя се натъква на все нови и нови аспекти на [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,352 думи.

Лекции – Общо езикознание

Категория: Лекции

Време на глагола – Комуникативният акт (езиковото общуване) между говорещия и слушащия се извършва в определен момент. В граматиката този момент се нарича момент на говоренето. Всички действия, за които става дума в конкретното езиково общуване, се съотнасят към момента на говоренето. Това е основният момент, според който действията се определят като предходни (извършени преди [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,649 думи.

Лекции – Увод в общото езикознание

Категория: Лекции

I.Предмет ,задачи и основни
проблеми на науката на езика
Езикознанието /лингвистиката/ е наука,която изучава езиците,които се говорят по света или някога са се говорили.По принцип лингвистиката изучава тези езици ,за които огат да бъдат получени някакви сведения.
По света се използват около 4 хил. езика.Техният точен брой не може да бъде определен ,тъй като не за всички езици [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,055 думи.

Фонетика и фонология – реферат

Категория: Реферати

Фонетика – предмет и задачи, деление
Фонетиката е наука за звуковия стоеж, звуковата система на езика и за звуковите промени в думите.
Дялове на фонетиката: обща, специална, описателна, историческа, сравнителна, слухова, експериментална, теоретична, практическа.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ГЛАСНИТЕ
Характеристика на гласните от артикулационно гледище:
1. Според движението на езика във водоравна плоскост гласните се разпределят в три реда: преден, среден и заден.
Гласни [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,017 думи.

Реферат – Типологична класификация на езиците

Категория: Реферати

1. Изолиращи или коренни езици – думата съвпада с корена
- Виетнамски
- Лаоски
- Старокитайски
- Малинке (Африка)
2. Аглутиниращи езици (лат. agglutino – прилепям) – в езиците от този тип граматичните отношения се изразяват чрез присъединяването на еднозначни и еднотипни афикси към корена на думата и думата прилича на броеница. Границите между отделните морфеми са много ясни. Строежът на думата в този тип [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 207 думи.

Реферат – Езикът като система и/или структура

Категория: Реферати

Темата, която засяга един от възловите моменти на езикознанието би могла да бъде формулирана и другояче.
Агломерат – сбор от разнородни неща
Езикът е система от по- малки системи (подсистеми), съставени от още по- малки системи. Елементите на системата притежават три вида свойства:
1. Системообразуващи – това са свойства присъщи на елементите преди да са образували системата, свойства, които [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,881 думи.

Реферат – Видове допълнителна артикулация

Категория: Реферати

Аспирация
Съществена особеност на преградните съгласни в някои езици е наличието на допълнителен придихателен шум (аспирация). Този шум се дължи на по-голямото засилване на дъха при прекъсването на артикулацията. Така се учленяват в немски и английски p‘, t‘, k‘ и звучните им съответствия – b‘, d‘, g‘.
Палатализация
Палатализацията е омекчаване на съгласни. Палаталните съгласни се различават от [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 343 думи.

Граматично значение. Грамема. Граматична категория (реферат)

Категория: Реферати

Граматичното значение е вид осъзнато и изразено чрез структурата на езика отношение. Роман Якобсон пише, че граматичното значение се явява задължително и трябва, а не само може да бъде изразено в даден език. Граматичното значение на словоформите се състои от минимални граматични съставки, наречени грамеми. Например, риб-а-та – ж.р., ед.ч., определеност – три грамеми. Грамемата [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 503 думи.

Функции на езика – реферат

Категория: Реферати

Карл Брюгер различава само три функции: емотивна – свързана е с адресанта, това е израз на отношението му към това, за което говори; конативна (апелативна) – ориентация към приемателя на съобщението; референционна (репрезентативна) – това е израз на отношение към предметите и тяхното обозначаване.
Според Пражката лингвистична школа всяко съобщение се характеризира едновременно с три функции: [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 249 думи.

Реферат: Лингвосемиотика – теория на езиковия знак

Категория: Реферати

Езикът се определя като знакова система от особен род. Неговите специфични особености, които го отличават от другите знакови системи са следните:
1. Езикът е универсално средство за общуване между хората, използва се във всички сфери и видове човешка дейност. Другите знакови системи обслужват само отделни страни на човешката дейност. Параезикът има спомагателен характер, не може да замени [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,544 думи.