доклад по педагогика

Педагогическо взаимодействие – реферат

Категория: Реферати

Педагогическо взаимодействие – процес, разгръщащ се между възпитател и възпитаван в хода на учебно-възпитателната работа, необходима за развитието на личността на детето.Този термин е един от ключовите понятия в педагогиката и научен принцип, залегнал в основите на възпитанието.
Педагогическото взаимодействие е сложен процес, състоящ се от множество компоненти – дидактическо, възпитателно и социално-педагогическо взаимодействие. Педагогическото взаимодействие [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 2,067 думи.

Реферат – Възрастови особености в развитието на художествено-изобразителната дейност

Категория: Реферати

Един от въпросите, които отдавна привлича вниманието на много изследователи на изобразителната дейност, е въпросът за периодизацията и възрастовата й характеристика. До голяма степен той определя методическите насоки за успешното решаване на проблемите на художественото образование и възпитание.
В публикациите по тази тема има съществени различия главно по отношение на вече разгледаните мнения за произхода и [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 3,519 думи.

Реферат – Подбор на литература за детската градина

Категория: Реферати

Литературата – дял от писменото слово с обществена и естетическа значимост.
Ето кака накратко речниците ни представят това инак толкова обширно и важно за човечеството изкуство.Веднъж зачел се в някое от многото произведения, разбираш колко е ценна литературата.Изкуството да пишеш, да можеш да твориш е майсторско и незаменимо.
Литературата отваря душата на всеки.Разкрива и премахва лошите [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,747 думи.

Реферат – Ролята на преводната литература за деца в образователния процес

Категория: Реферати

“Книгата е общество. Добрата книга,
както и доброто общество просвещават
и облагородяват чувствата и нравите.” [...]

Етикети: , , , ,

Този материал съдържа 960 думи.

Реферат: Рудолф Щайнер – живот и дело

Категория: Есета

Рудолф Щайнер е от малцината представители на реформаторската педагогика през 20-те години на 20 век, чиито идеи и училища същестуват и до днес, дори се откриват нови. Човек с разностранни интереси, без да има педагогическо образование, той разработва и реализира практически една голяма идея в духа на реформаторската педагогика, а именно образованието, обучението и възпитанието [...]

Етикети: , ,

Този материал съдържа 3,027 думи.

Общуването – реферат

Категория: Реферати

В процеса на общуването могат да бъдат изпозвани разнообразни видове, форми и средства на общуване.Добре е да се познават техните особености, начин на използване, комбинацийте между тях за да се оползотворят в максимална степен възможностите им.
Видовете общуване се определят по различни признаци: съобразно целта на общуването; съдържанието на информацията; начина на осъществяване; средствата, който се [...]

Етикети: , , , , ,

Този материал съдържа 1,092 думи.

Реферат – Декоративно-приложното изкуство и участието му в началното образование

Категория: Реферати

Декоративното изкуство е дял на пластичните изкуства, представляващ всяко приложно изкуство с оформителски функции в ансамблово пространство. Като понятие включва декоративната живопис и скулптура, мозайката, стъклописта, резбата на различни материали, кован метал, декоративни тъкани, сценографията, ландшафтна украса, площадна и улична украса и други. По същност, приложното изкуство е функционално, но и естетически издържано изкуство.
Едно от [...]

Етикети: ,

Този материал съдържа 1,025 думи.

Реферат – Народното творчество като средство за възпитание

Категория: Реферати

Постиженията на етнографската наука намират подходящо място в програмата по изобразителна дейност на децата – най-жизнената среда на нашето съвремие. Тя създава условия за системно естетическо възпитание и обучение със средствата на изобразителното изкуство и възмож¬ност да сродим подрастващите с постиженията на народното приложно изкуство, като възпитаваме у тях да ценят художественото [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 2,639 думи.

Реферат – Мястото на изкуството за естетикохудожественото развитие на децата от предучилищна възраст

Категория: Реферати

Детето е обект на разнообразно духовно въздействие, но то общува с изкуството в конкретна културна среда. Изкуството все повече се проявява пред него като многозначно и комплексно. Назрява неолходимостта и от съответен подход за изследване на вззаивмодействието дете-изкуство. Затова подтрояването на определена система на въздействие на изкуството върху децата не може да става по някаква [...]

Етикети: , , ,

Този материал съдържа 1,152 думи.